VIDZEMES PIEKRASTE: SALACGRĪVA - AINAŽI (GARANTĒTĀ TŪRE!!!)

VIDZEMES PIEKRASTE: SALACGRĪVA - AINAŽI (GARANTĒTĀ TŪRE!!!)
Cena no 10.00 EUR 21.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
24.09.2017


Itālija ar atpūtu Rimini Rivjērā GARANTĒTĀ TŪRE!!!

Itālija ar atpūtu Rimini Rivjērā GARANTĒTĀ TŪRE!!!
Cena no 260.00 EUR 385.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
24.09.2017


HEVĪZA EZERS LOTOSU ZIEDOS

HEVĪZA EZERS LOTOSU ZIEDOS
Cena no 229.00 EUR 320.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
24.09.2017


Šoprona - Hevīza ezers - Balatona Zelta un Sudraba krasts - Varaždinske Toplice - Zagreba – Kestheja - grāfu Festeči pils -Tapolca - Tavarsbarlang ala - Esterhāzi vīna pagrabs un degustācija - Bori pils –...

Romantiskās bruņinieku pilis un cietokšņi, vīnogulāju nogāzes Reinas un Mozelas ielejā

Romantiskās bruņinieku pilis un cietokšņi, vīnogulāju nogāzes Reinas un Mozelas ielejā
Cena no 215.00 EUR 245.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
24.09.2017


Vircburga, Boparda, Sanktgoara, Sanktgoarshauzena, Rudeshaima, Cella, Alfa, Kohema, Mozelkerna, Elcas, Eizenaha, Vartburga, Veimāra

NEATKĀRTOJAMĀ SAKSIJAS ŠVEICE

NEATKĀRTOJAMĀ SAKSIJAS ŠVEICE
Cena no 169.00 EUR 280.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
24.09.2017 08.10.2017


DRĒZDENE - SAKSIJAS ŠVEICE - BASTEI KLINTIS – LIHTENHAINAS ŪDENSKRITUMS - KONINGŠTEINAS CIETOKSNIS - BAD SCHANDAU TERMAS - PILNICAS PILS - MORITZBURGAS PILS - HAIDENAU GROSS-SEDLITZPARKS – BAUTCENA - GERLICA -...

Spānija ar Maļorkas salu

Spānija ar Maļorkas salu
Cena no 545.00 EUR 895.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
26.09.2017


Nirnberga, Vjēna, Monserata, Barselona, Tossa de Mara, Peniskola, Valensija, Palma de Maļorka, Alkudija, Formentora, Valdemosa, Sakalobra, Benidorma, Alikante, Andora la Velja, Sensirka, Strasbūra

KUR ZEME BEIDZAS UN JŪRA SĀKAS. PORTUGĀLE-SPĀNIJA-FRANCIJA

KUR ZEME BEIDZAS UN JŪRA SĀKAS. PORTUGĀLE-SPĀNIJA-FRANCIJA
Cena no 535.00 EUR 595.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
30.09.2017


SUUR MUNAMAGI - VASTSELINA - PIUSA SMILŠU ALAS (GARANTĒTĀ TŪRE!!!)

SUUR MUNAMAGI - VASTSELINA - PIUSA SMILŠU ALAS (GARANTĒTĀ TŪRE!!!)
Cena no 16.00 EUR 25.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
30.09.2017


DRUSKININKI - BIRŠTONAS - ĶEDAIŅI (GARANTĒTĀ TŪRE!!!)

DRUSKININKI - BIRŠTONAS - ĶEDAIŅI (GARANTĒTĀ TŪRE!!!)
Cena no 55.00 EUR 85.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
30.09.2017


SMILTENE - RAUNA - CĒSIS (GARANTĒTĀ TŪRE!!!)

SMILTENE - RAUNA - CĒSIS (GARANTĒTĀ TŪRE!!!)
Cena no 17.00 EUR 21.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
30.09.2017Mūsu partneri:

X

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS Nr. _______________

 
SIA „FORTUNA TRAVEL”,PVN Reģ. Nr. LV40103112189, TATO datubāzes numurs: TATO-2010-93, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 2-16, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128, tās valdes priekšsēdētājas Larisas Koļesņikovas personā, turpmāk tekstā TŪROPERATORS, no vienas puses un ____________ tel. ______________, kā arī viņu pavadošās personas, kuru dati uzrādīti zemāk minētā šī Līguma ailē, turpmāk tekstā KLIENTS, no otras puses, noslēdz šo tūrisma pakalpojumu sniegšanas Līgumu par braucienu:
 
Pavadošās personas
Vārds, uzvārds Personas kods Telefona
numurs
Pārdošanas
Cena
Piemaksas
{MAIN_PERSONS} {PERSON_IDS} {PERSON_PHONES} {PERSON_PRICES} {PERSON_EXTRA_PRICES}
 
BRAUCIENA NOSAUKUMS/VALSTS: {TOUR_NAME}
IZBRAUKŠANAS/ATGRIEŠANAS DATUMS: {TRAVEL_DATE}
IZBRAUKŠANAS/ATGRIEŠANAS VIETA: {SHIP_FROM}
IZBRAUKŠANAS LAIKS: {SHIP_TIME}
AUTOBUSA REISA NUMURS: {BUS_NUMBER}
VIETAS AUTOBUSĀ: {BUS_PLACE}
 
1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:
1.1.TŪROPERATORS organizē tūrisma braucienu atbilstoši Ceļojuma programmai, kas noslēdzot šo Līgumu tiek izsniegta KLIENTAMun ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Parakstot šo Līgumu, KLIENTS apliecina, ka ir iepazinies ar Ceļojuma programmu un saņēmis tās eksemplāru.
1.2. Tūrisma brauciena cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti ceļojuma programmā, sadaļā „Ceļazīmes cenā ietilpst”.
1.3. KLIENTS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentācijas noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
 
2.PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN SAMAKSAS KĀRTĪBA:
2.1.     
Kopējā cena EUR par līgumā minēto tūrisma pakalpojumu ir: {TOTAL_PRICE}
KLIENTS iemaksāja avansa summu:    
KLIENTAM jāveic pilnu apmaksu:   līdz {PAY_DATE_TO}
KLIENTS veicis pilnu apmaksu: {TOTAL_PRICE}  
Citi samaksas kārtības noteikumi:    
 
2.2. Piesakoties ceļojumam, KLIENTS uzrāda pasi vai ID karti, kā arī uzrāda pavadošo personu, ja tie pastāv, personīgus datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, kontakta tel. numuru) uniemaksā TŪROPERATORAM avansa iemaksu atkarībā no ceļazīmes cenas. Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē sev vietu autobusā, un šī naudas summa netiek atgriezta, ja KLIENTS atsakās no brauciena.
2.3.  Pilnu pakalpojuma samaksu KLIENTS veic līdz līguma punkta 2.1. norādītā datuma.
2.4.  Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts piesakoties ceļojumam. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši TŪROPERATORA norādījumiem.
2.5. Gadījumā, ja nepieciešama vīza, KLIENTS iesniedz nepieciešamos dokumentus līdz _______ un atbild par dokumentu patiesīgumu.
2.6.  Dokumentus, kas apliecina samaksu par pakalpojumu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.
 
3.TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1.  TŪROPERATORS atbild par klientam piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts Ceļojuma programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, ārkārtēju, neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu apstākļu dēļ, tādu notikumu dēļ, kurus organizators, tā pārstāvis vai pakalpojumu piegādātājs nevarēja paredzēt vai novērst, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.
3.2.  TŪROPERATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un/vai cenā) 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs un par to paziņot klientam. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.
3.3.  TŪROPERATORS apņemas nekavējoties informēt KLIENTU par pakalpojumu izmaiņām.
3.4.  Ja ir notikusi autobusa maiņa, tad KLIENTAM tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas faktiski ir iespējams.
3.5. Ja KLIENTS uz ceļojumu piesakās viens, un TŪROPERATORS nevar garantēt divvietīgo vai trīsvietīgo izvietošanu(os) viesnīcā(ās), KLIENTAM pastāv iespēja piemaksāt par izmitināšanu vienvietīgā(os) numurā(os) ______(EUR), vai ne vēlāk kā 10 dienas pirms ceļojuma sākuma, saņemt atpakaļ iemaksātu naudas summu.   
3.6. TŪROPERATORA maksātnespējas gadījumā KLIENTA iemaksātā nauda ir pārapdrošināta AAS “BALTA”, polises Nr. 583635645, kontaktpersona Alla Repikova, tel: +371 22339550, adrese: Raunas iela 10/12, LV-1039, Rīga, Latvija.
3.7. Tālruņa numurs, pa kuru ārkārtas gadījumā iespējams sazināties ar TŪROPERATORU, ja attiecīgajā valstī nav komersanta pārstāvja vai tūrisma aģentūras, mob: +37120009138;
 
4.KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
4.1. Ja pirms pakalpojuma sniegšanas TŪROPERATORAM ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu būtisku līguma noteikumu, to nekavējoties paziņo KLIENTAM un nodrošina viņam iespēju, iepazīties ar līguma papildnoteikumiem un akceptēt tos vai arī vienpusēji atkāpties no līguma, saņemot atpakaļ visas iemaksas.
4.2.  KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100% no iemaksātas naudas summas.
4.3.  KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS patstāvīgi sedz radušos zaudējumus.
4.4. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā. Ja KLIENTS tos pārkāpj, TŪROPERATORAM ir tiesības pārtraukt KLIENTA ceļojumu bez jebkādas kompensācijas un TŪROPERATORS nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.
4.5.  KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskus dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu. (EK 056 Regula)
4.6. Ja brauciena laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM. Iesakām iesniegt sūdzību 10 dienu laikā pēc atgriešanās no brauciena.
4.7.  KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.
4.8.  KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem TŪROPERATORS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU.Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.
4.9.  KLIENTS ir brīdināts, ka ceļojuma pavadošais grupas vadītājs sniegs informāciju:  □ LATVIEŠU □ LATVIEŠU/KRIEVU □ KRIEVU valodā.
 
5.ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA UN CEĻOJUMA ATCELŠANA:
 
5.1.  KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 3.5. un 4.1. punktos norādītos iemeslus, sekojošu naudas summu:
5.1.1.Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 29–20 dienas – KLIENTS zaudē 50 % no PAKALPOJUMU summas.
5.1.2. Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 19–10 dienas – KLIENTS zaudē 75 % no PAKALPOJUMU summas.
5.1.3. Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 10 dienām – KLIENTS zaudē 100 % no PAKALPOJUMU summas.
5.1.4. Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.
5.2.  KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.
5.3.  TŪROPERATORAM ir tiesības atcelt KLIENTAceļojumu ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma, (braucienus ilgākus par 3 dienām) un ne vēlāk kā 5 dienas pirms ceļojuma sākuma, (braucienus no 1-3 dienām), ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, nepārkāpjot pieļaujamo finansiālo zaudējumu robežu. Šajā gadījumā TŪROPERATORSpiedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAMvisu iemaksāto summu (LR MK noteikumi Nr.163, p.3 un p.18).
5.4. TŪROPERATORS neatbild par KLIENTA aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS ietur 100 % brauciena samaksu un nesedz nekādus zaudējumus šajā sakarā.
5.5.  Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot TŪROPERATORAM ne vēlāk kā 5 dienas pirms brauciena. Nepilsoņiem jāievēro vīzu izsniegšanas termiņi. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi.
5.6.  TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).
 
6.ĪPAŠIE NOSACĪJUMI:
6.1.  Servisa līmenis vienas kategorijas viesnīcās var atšķirties, jo kategorijas piešķiršanas principi un atbilstības parametri dažādās valstīs atšķīrās.
6.2.  TŪROPERATORS nenes atbildību par servisa līmeni vienas kategorijas viesnīcās dažādās valstīs. 
6.3.Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai,TŪROPERATORAM irtiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu.Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski negroza ceļojuma mērķi un nolūkus.
 
7.APDROŠINĀŠANA:
7.1. Aģentūra piedāvā KLIENTAM noslēgt līgumus uz sekojošiem apdrošināšanas veidiem:
7.1.1.Saslimšanas un nelaimes gadījumi ceļojuma laikā (nepieciešama programma):
           ietilpst ceļazīmes cenā        papildus     □ atsakos no apdrošināšanas
7.1.2. Civiltiesiskā atbildība ārzemēs, Ceļojuma anulēšana: papildus
7.1.3. Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas, KLIENTS pats uzņemas atbildību par visiem iespējamiem izdevumiem.
7.1.4. KLIENTIEM, kuri ir vecāki par 65 gadiem, ir spēkā īpaši apdrošināšanas noteikumi.
7.2. Esmu informēts par apdrošināšanas procedūru un apdrošināšanas noteikumiem____________________________________________(paraksts).
 
8.PUŠU ATBILDĪBA:
8.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
8.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā.
8.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz divām lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
8.4. Īpašās KLIENTA vēlmes____________________________________________________________________________
 
Aģentūra: {AGENT_NAME}
Firmas pārstāvis: {AGENT_PERSON}
Paraksts _________________________ z.v.
Datums: {CURRENT_DATE}
Klients
Vārds, uzvārds: {MAIN_PERSON}
Paraksts: __________________________________
Datums: {CURRENT_DATE}