Евгения Колосова
Евгения Колосова Менеджер по туризму

Телефон: +37167813290; +37120009137;


Факс: +37167813292
Язык: латышский, русский
Рабочие время: P.-P.- 9-18; S.Sv.-brīvs;
  • ВЫХОДНЫЕ В МИНСКЕ (I): Минск - Хатынь - Резерват Березинский - Замок Мира и дворец Несвиж - музей Линия Сталина #1
  • ВЫХОДНЫЕ В МИНСКЕ (I): Минск - Хатынь - Резерват Березинский - Замок Мира и дворец Несвиж - музей Линия Сталина #2
  • ВЫХОДНЫЕ В МИНСКЕ (I): Минск - Хатынь - Резерват Березинский - Замок Мира и дворец Несвиж - музей Линия Сталина #3
  • ВЫХОДНЫЕ В МИНСКЕ (I): Минск - Хатынь - Резерват Березинский - Замок Мира и дворец Несвиж - музей Линия Сталина #4
  • ВЫХОДНЫЕ В МИНСКЕ (I): Минск - Хатынь - Резерват Березинский - Замок Мира и дворец Несвиж - музей Линия Сталина #5
  • ВЫХОДНЫЕ В МИНСКЕ (I): Минск - Хатынь - Резерват Березинский - Замок Мира и дворец Несвиж - музей Линия Сталина #6
  • ВЫХОДНЫЕ В МИНСКЕ (I): Минск - Хатынь - Резерват Березинский - Замок Мира и дворец Несвиж - музей Линия Сталина #7
  • ВЫХОДНЫЕ В МИНСКЕ (I): Минск - Хатынь - Резерват Березинский - Замок Мира и дворец Несвиж - музей Линия Сталина #8

ВЫХОДНЫЕ В МИНСКЕ (I): Минск - Хатынь - Резерват Березинский - Замок Мира и дворец Несвиж - музей Линия Сталина

Страна: БЕЛАРУСЬ
Тип путешествия: АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

01.05.2021 - 04.05.2021
4 дней
160.00 EUR 170.00 EUR
Стандартная цена
170.00 EUR

Цена при покупке с экскурсионным пакетом
160.00 EUR

23.09.2021 - 26.09.2021
4 дней
160.00 EUR 170.00 EUR
Стандартная цена
170.00 EUR

Цена при покупке с экскурсионным пакетом
160.00 EURНаши партнёры:

X

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS Nr._________

 

SIA „FORTUNA TRAVEL”, PVN Reģ. Nr. LV40103112189, Speciālā atļauja (Licence) Nr. T-2019-91, Juridiskā adrese: Matīsa iela 31-15, Rīga, LV-1001; Biroja adrese: Matīsa iela 31/2, Rīga, LV-1001, Info tel: +371 20009137; e-pasts: info@fortunatravel.lv, tās valdes priekšsēdētājas Larisas Koļesņikovas personā, turpmāk tekstā TŪROPERATORS, no vienas puses un CEĻOTĀJA (vārds; uzvārds, p.k., tel.:), kā arī viņu pavadošās personas, kuru dati uzrādīti zemāk minētā šī līguma ailē, turpmāk tekstā CEĻOTĀJS, no otras puses, noslēdz šo tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumu par ceļojumu:


Pavadošās personas:
Vārds, uzvārds Personas kods vai Dzimšanas datums Telefona
numurs
Pārdošanas
Cena
Piemaksas
{MAIN_PERSONS} {PERSON_IDS} {PERSON_PHONES} {PERSON_PRICES} {PERSON_EXTRA_PRICES}
 
BRAUCIENA NOSAUKUMS: {TOUR_NAME}
IZBRAUKŠANAS/ATGRIEŠANAS DATUMS: {TRAVEL_DATE}
IZBRAUKŠANAS/ATGRIEŠANAS VIETA: {SHIP_FROM}
IZBRAUKŠANAS LAIKS: {SHIP_TIME}
AUTOBUSA REISA NUMURS: {BUS_NUMBER}
VIETAS AUTOBUSĀ LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪDĪ: {BUS_PLACE}
 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:

 

1.1. TŪROPERATORS organizē ceļojumu atbilstoši ceļojuma programmai, kas noslēdzot šo līgumu tiek izsniegta CEĻOTĀJAM un ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa.

Parakstot šo līgumu, CEĻOTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar ceļojuma programmu un saņēmis tās eksemplāru.

1.2. Minimālais dalībnieku skaits, kas nepieciešams kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanai ir 30 dalībnieki.

1.3. Ceļojuma cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti ceļojuma programmā, sadaļā „Ceļojuma cenā ietilpst”.

1.4. Parakstot līgumu, CEĻOTĀJS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentācijas noformēšanas procedūrās un tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (Regula (ES) 2016/679).

1.5. Esmu informēts, ka jebkurā brīdī varu atteikties no savas CEĻOTĀJA lietas uzturēšanas SIA „FORTUNA TRAVEL”, Reģ. Nr. 40103112189, ciktāl tas nav pretrunā Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību normatīvajiem aktiem, nosūtot e-pastu uz info@fortunatravel.lv

 

        Datums:_________________(ceļotāja paraksts).

 

Atsaucot šo piekrišanu savas CEĻOTĀJA lietas uzturēšanai, esmu informēts (-a), ka SIA „FORTUNA TRAVEL”, Reģ. Nr. 40103112189, dzēsīs manu piekrišanu un pārtrauks manu personas datu apstrādi, ja vien nepastāvēs cits datu apstrādes tiesiskais pamats.

1.6. CEĻOTĀJS piekrīt savu personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, saņemot informāciju no SIA „FORTUNA TRAVEL”, Reģ. Nr. 40103112189. CEĻOTĀJS ir informēts, ka jebkurā brīdī var atteikties no informācijas saņemšanas, nosūtot e-pastu uz info@fortunatravel.lv

 

Piekrītu saņemt informāciju mārketinga nolūkos (atzīmēt ar □):

□ saņemot informāciju e-pastā ______________________________

□ telefoniski pa tel. _______________________________________

 

         Datums:_________________(ceļotāja paraksts).
 

2. PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN SAMAKSAS KĀRTĪBA:

2.1.     

Kopējā cena EUR par līgumā minēto tūrisma pakalpojumu ir: {TOTAL_PRICE}
CEĻOTĀJS iemaksāja avansa summu:    
CEĻOTĀJAM jāveic pilnu apmaksu:   līdz {PAY_DATE_TO}
CEĻOTĀJS veicis pilnu apmaksu: {TOTAL_PRICE}  
Citi samaksas kārtības noteikumi:    


2.2. Piesakoties ceļojumam, CEĻOTĀJS uzrāda pasi vai ID karti, kā arī uzrāda pavadošo personu, ja tie pastāv, personīgus datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, kontakta tel. numuru) un iemaksā TŪROPERATORAM minimālo avansa iemaksu (10.00 – 60.00 EUR), atkarībā no ceļojuma cenas. Veicot šo iemaksu, CEĻOTĀJAM tiek rezervēta vieta autobusā.

2.3. Pilnu pakalpojuma samaksu CEĻOTĀJS veic līdz līguma punkta 2.1. norādītājām datumam.

2.4. Ja CEĻOTĀJAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad CEĻOTĀJS par to tiek informēts piesakoties ceļojumam. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši TŪROPERATORA norādījumiem.

2.5. Gadījumā, ja ceļošanai ir nepieciešama vīza, CEĻOTĀJS iesniedz nepieciešamus dokumentus līdz _______._______.20_______.g. un atbild par to patiesīgumu.

2.6. Dokumentus, kas apliecina samaksu par pakalpojumu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.

 

3. TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

 

3.1. TŪROPERATORS ir atbildīgs par visu kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā ietverto tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus sniedz TŪROPERATORS vai citi tūrisma aģenti, tūrisma operatori vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēji, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, ārkārtēju, neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu apstākļu dēļ, tādu notikumu dēļ, kurus TŪROPERATORS, tā pārstāvis vai pakalpojumu piegādātājs nevarēja paredzēt vai novērst, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību, vai CEĻOTĀJA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.
3.2. TŪROPERATORS bez nepamatotas kavēšanās sniegs palīdzību (atbalstu) CEĻOTĀJAM, ja tas ir nonācis grūtībā, jo īpaši:

- sniegs informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību;

- palīdzēs izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus ceļojuma risinājumus;

- tostarp sniegs palīdzību tādējādi, ka, kamēr nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nebūs iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, TŪROPERATORS segs izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu; ja iespējams, TŪROPERATORS nodrošinās izmitināšanu līdzvērtīgas kategorijas tūristu mītnē uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs naktis vienam CEĻOTĀJAM.

3.3. TŪROPERATORS var iekasēt saprātīgu maksu par 3.2. punktā minēto palīdzību, ja grūtības ir izraisījis pats CEĻOTĀJS ar ļaunu nolūku vai tās radušās viņa neuzmanības dēļ. Minētā maksa nedrīkst pārsniegt faktiskās izmaksas, kas radušās TŪROPERATORAM.

3.4. TŪROPERATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un/vai cenā) 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ, vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs un par to paziņot CEĻOTĀJAM. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.

3.5. TŪROPERATORS apņemas nekavējoties informēt CEĻOTĀJU par pakalpojumu izmaiņām.

3.6. Ja ir notikusi autobusa maiņa, tad CEĻOTĀJAM tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas faktiski ir iespējams.

3.7. Ja CEĻOTĀJS uz ceļojumu piesakās viens, un TŪROPERATORS nevar garantēt divvietīgo vai trīsvietīgo izvietošanu(os) viesnīcā(ās), CEĻOTĀJAM pastāv iespēja piemaksāt par izmitināšanu vienvietīgā(os) numurā(os) __________(EUR), vai ne vēlāk kā 10 dienas pirms ceļojuma sākuma, saņemt atpakaļ iemaksātu naudas summu.   

3.8. TŪROPERATORA maksātnespējas gadījumā CEĻOTĀJA iemaksātā nauda ir pārapdrošināta AAS “BTA Baltic Insurance Company”, polises Nr.: LV20-35-10000014-7, kontakttālrunis: +371 26121212, adrese: Sporta iela 11, LV-1013, Rīga, Latvija.

3.9. Ja TŪROPERATORS nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, CEĻOTĀJS var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru: Brīvības ielā 55, Rīga, LV-1010, pasts@ptac.gov.lv , tel. +371 65452554.

3.10. Tālruņa numurs, pa kuru ārkārtas gadījumā iespējams sazināties ar TŪROPERATORU, ja attiecīgajā valstī nav komersanta pārstāvja vai tūrisma aģentūras, Tel: +371 29217413;

 

4. CEĻOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

 

4.1. Ja pirms pakalpojuma sniegšanas TŪROPERATORAM ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu būtisku līguma noteikumu, to nekavējoties paziņo CEĻOTĀJAM un nodrošina viņam iespēju, iepazīties ar līguma papildnoteikumiem un akceptēt tos vai arī vienpusēji atkāpties no līguma, saņemot atpakaļ visas iemaksas.

4.2. CEĻOTĀJAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, pretējā gadījumā CEĻOTĀJS zaudē 100% no iemaksātas naudas summas.

4.3. CEĻOTĀJS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā CEĻOTĀJS patstāvīgi sedz radušos zaudējumus.

4.4. CEĻOTĀJAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā. Ja CEĻOTĀJS tos pārkāpj, TŪROPERATORAM ir tiesības pārtraukt CEĻOTĀJAM ceļojumu bez jebkādas kompensācijas.

4.5. CEĻOTĀJAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskus dzērienus, narkotiskās vielas, smēķēt. Autobusa kustības laikā CEĻOTĀJAM jābūt piesprādzētam, ja autobusa sēdekļi ir aprīkoti ar drošības jostām (Saskaņā ar CSN 23. p.). Autobusa kustības laikā pārvietošana pa autobusa salonu kategoriski aizliegta.

4.6. Ja ceļojuma laikā CEĻOTĀJAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, CEĻOTĀJS ar mutisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt uz vietas, CEĻOTĀJAM ir tiesības iesniegt rakstisku pretenziju TŪROPERATORAM. Iesakām iesniegt pretenziju 10 dienu laikā pēc atgriešanās no ceļojuma. Gadījumā, ja TŪROPERATORS atsakās izpildīt CEĻOTĀJA prasījumu vai CEĻOTĀJU neapmierina TŪROPERATORA piedāvātais risinājums, CEĻOTĀJS ir tiesīgs vērsties:

-Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

-Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā CEĻOTĀJAM sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu;

-Tiesā. Papildus tam CEĻOTĀJAM ir iespēja izmantot platformu strīdus izšķiršanai tiešsaistē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT); Minētā platforma pieejama šeit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV .

4.7. CEĻOTĀJAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīcai, transporta kompānijai u.c.) materiālos zaudējumus, kas radušās CEĻOTĀJA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek atlīdzināti uz vietas.

4.8. CEĻOTĀJS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. Par citiem ceļojumam nepieciešamiem dokumentiem TŪROPERATORS apņemas savlaicīgi informēt CEĻOTĀJU. Jebkurā gadījumā CEĻOTĀJAM ir pienākums ievērot normatīvus aktus, kas nosaka ceļojumam nepieciešamus dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai.

 

4.9. CEĻOTĀJS ir brīdināts un piekrīt, ka ceļojumā pavadošais grupas vadītājs sniegs informāciju: □ LATVIEŠU, vai □ LATVIEŠU/KRIEVUvai tikai □ KRIEVU valodā.
 

5. ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA UN CEĻOJUMA ATCELŠANA:

 

5.1. CEĻOTĀJS jebkurā brīdī pirms tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt tūrisma līgumu, samaksājot izbeigšanas maksu:

- Atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 40 dienām pirms ceļojuma, tiek ieturēta minimāla avansa summa;

- Atskatoties 30–20 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas;

- Atsakoties 19-10 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 75% no ceļojuma summas;

- Atsakoties mazāk nekā 10 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 100% no ceļojuma summas.

* Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.

5.2. CEĻOTĀJS var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, nemaksājot standarta līguma izbeigšanas maksu, ja galamērķa vietā vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi. Šādā gadījumā ceļotājam ir tiesības uz pilnīgu visu to maksājumu atmaksu, kas veikti par komplekso tūrisma pakalpojumu, bet nav tiesību saņemt papildu kompensāciju.
5.3. CEĻOTĀJAM ir tiesības nodot līgumu citai personai, ievērojot šādus nosacījumus:

- CEĻOTĀJS saprātīgā termiņā (tas ir, ne vēlāk kā 7 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma) var pārslēgt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu un nodot to personai, kas atbilst visiem līguma noteikumiem.

- persona, kas nodod kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, un tā saņēmējs ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma samaksu un par visu no šādas nodošanas izrietošo papildu maksu, maksājumu vai citu izmaksu segšanu.

5.4. CEĻOTĀJAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

5.5. TŪROPERATORS var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu un pilnībā atmaksāt ceļotājam visus maksājumus, kas veikti par komplekso tūrisma pakalpojumu, bet tam nav pienākuma maksāt papildu kompensāciju, ja:

   5.5.1. cilvēku skaits, kas pieteikušies kompleksajam tūrisma pakalpojumam, ir mazāks par minimālo skaitu, kas noteikts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā 1.2. punktā, un tūrisma operators paziņo ceļotājam par līguma izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā:

-20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst vairāk nekā 6 dienas;

- 7 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst no 2 līdz 6 dienām;

- 48 stundas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst mazāk nekā divas dienas;

   5.5.2. TŪROPERATORS nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nespēj izpildīt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu un pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma bez nepamatotas kavēšanās paziņo ceļotājam par līguma izbeigšanu. Šajos gadījumos TŪROPERATORS piedāvā CEĻOTĀJAM izvēlēties citu ceļojumu no TŪROPERATORA piedāvājuma. Ja CEĻOTĀJS nav piekritis doties alternatīvajā ceļojumā, TŪROPERATORS viņam atmaksā visu iemaksātu naudas summu.

5.6. TŪROPERATORS neatbild par CEĻOTĀJA aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS ietur     100 % samaksu un nesedz nekādus zaudējumus šajā sakarā.

5.7. TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).

 

6. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI:

 

6.1. Servisa līmenis vienas kategorijas viesnīcās var atšķirties, jo kategorijas piešķiršanas principi un atbilstības parametri dažādās valstīs atšķīrās.

6.2. TŪROPERATORS nenes atbildību par servisa līmeni vienas kategorijas viesnīcās dažādās valstīs. 

6.3. Ja TŪROPERATORAM ceļojuma laikā kļūst zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski negroza ceļojuma mērķi un nolūkus.

 

7. APDROŠINĀŠANA:

 

7.1. Aģentūras pienākums informēt CEĻOTĀJU par ceļojuma apdrošināšanas procedūru un apdrošināšanas noteikumiem.

   7.1.1. Šajā ceļojumā ceļojumu apdrošināšana:

□ ietilpst ceļojuma cenā (AAS “BTA Baltic Insurance Company” Nepieciešamas programmas polise);

□ tiek kārtota papildus ar Aģentūras starpniecību;

□ netiek kārtota ar Aģentūras starpniecību;

□ nav nepieciešama (ceļojumi pa Latvijas teritoriju, nešķērsojot valsts robežu);

   7.1.2. CEĻOTĀJAM ir tiesības neizmantot Aģentūras starpniecību, vai nekārtot vispār ceļojumu apdrošināšanu tiem ceļojumiem, kam ceļojuma apdrošināšanas polises esamība nav obligāts iebraukšanas dokuments. Šajā gadījumā Aģentūras pienākums informēt CEĻOTĀJU par iespējamām sekām un brīdināt par iespējamu izmaksu lielumu, gadījumā, ja klientam būs nepieciešama medicīniskā palīdzība ceļojuma laikā ārzemēs.

Informācija:

- Ceļojot uz Baltkrieviju vai Krievijas Republiku, ceļojuma apdrošināšanas polise ir obligāts iebraukšanas dokuments;

- Ceļojot ES teritorijā, iesākam nokārtot un paņemt līdzi ceļojumā EVAK karti (Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir plastikāta karte, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (Islandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas) vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājs (turpmāk - Dalībvalsts) un savā valstī ir sociāli apdrošināts. Īslaicīgi uzturoties citā Dalībvalstī, EVAK apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Sniedzamo pakalpojumu veidu un apmēru katrā individuālajā gadījumā izvērtē ārstējošais ārsts. EVAK kartes noformēšana ir BEZMAKSAS, sīkāka informācija šeit->  http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

-EVAK kartes īpašnieku uzmanībai!!! -> karte nesedz pacienta maksājamo daļu, transportēšanas un repatriācijas izdevumus. TŪROPERATORA ieteikums kārtot

ceļojuma apdrošināšanas polisi, kura sedz šos izdevumus, jo tā ir būtiskākā iespējamo izdevumu sastāvdaļa.  

- Atsakoties no ceļojumu apdrošināšanas, CEĻOTĀJS pats uzņemas atbildību par visiem saistītiem izdevumiem.

         

7.2. Esmu informēts par apdrošināšanas procedūru un piekritu apdrošināšanas noteikumiem____________________________________________(paraksts).

 

8. PUŠU ATBILDĪBA:

 

8.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

8.2. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
8.3. CEĻOTĀJA īpašās prasības, kurām TŪROPERATORS ir piekritis:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. PUŠU PARAKSTI:
 
Tūroperators: {AGENT_NAME}
Firmas pārstāvis: {AGENT_PERSON}
Paraksts _________________________ z.v.
Datums: {CURRENT_DATE}
Klients:
Vārds, uzvārds: {MAIN_PERSON}
Paraksts: __________________________________ 
Datums: {CURRENT_DATE}
 ______________________________________________________________________________


Ministru kabineta noteikumu Nr. 380

3. pielikuma 1. punkts

 

STANDARTA INFORMĀCIJA KOMPLEKSĀ TŪRISMA PAKALPOJUMA LĪGUMIEM

Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

SIA “FORTUNA TRAVEL” reģistrācijas Nr. 40103112189 būs pilnībā atbildīga par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām, SIA “FORTUNA TRAVEL” reģistrācijas Nr. 40103112189, ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām [LR Tūrisma likums https://likumi.lv/ta/id/50026-turisma-likums, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumi Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" https://likumi.lv/ta/id/300021-noteikumi-par-kompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-sagatavosanas-un-sniegsanas-kartibu-un-kompleksu-un-saistitu-turisma

_______________________________________________________________________________

Ministru kabineta noteikumu Nr. 380

 

3. pielikuma 3. punkts

 

 

STANDARTA INFORMĀCIJA, KAS SNIEDZAMA, JA IZVEIDO KOMPLEKSO TŪRISMA PAKALPOJUMU

 

Pamattiesības saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem":

 

– ceļotājs pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas saņem visu būtisko informāciju par komplekso tūrisma pakalpojumu;

 

– vienmēr ir vismaz viens tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie tūrisma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi;

 

– ceļotājam izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņš var sazināties ar tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;

 

– ceļotājs, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso tūrisma pakalpojumu citai personai (par to var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas);

 

– kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8 % no kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja tūrisma operators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas;

 

– ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā tūrisma pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma par komplekso tūrisma pakalpojumu atbildīgais tūrisma pakalpojumu sniedzējs atceļ komplekso tūrisma pakalpojumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atmaksu un – attiecīgā gadījumā – kompensāciju;

 

– ceļotājs ārkārtas gadījumos pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, piemēram, ja galamērķa vietā pastāv nopietnas drošības problēmas, kuras, visticamāk, ietekmētu komplekso tūrisma pakalpojumu;

 

– ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, samaksājot samērīgu un pamatojamu izbeigšanas maksu;

 

– ja pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā tūrisma pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, bez papildu maksas jāpiedāvā ceļotājam atbilstoši alternatīvi risinājumi. Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma izpildi, un tūrisma operators nenovērš problēmu;

 

– ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem, ja tūrisma pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstoši;

 

– ja ceļotājs nonāk grūtībās, tūrisma operatoram ir pienākums nodrošināt palīdzību;

 

– ja tūrisma operators savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības, ceļotāja veiktie maksājumi tiek atmaksāti. Ja tūrisma operators pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības un transports ir iekļauts kompleksajā tūrisma pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāja repatriācija.

SIA “FORTUNA TRAVEL” reģistrācijas Nr. 40103112189 ir nodrošinājums, ko gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, nodrošina AAS “BTA Baltic Insurance Company” ( polises Nr. LV19-35-10000022-7) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Ja SIA “FORTUNA TRAVEL” reģistrācijas Nr. 40103112189 nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru: Brīvības ielā 55, Rīga, LV-1010, pasts@ptac.gov.lv, tel. +371 65452554.

Plašāka informācijā: Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK, kas transponēta Latvijas tiesību aktos https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj/?locale=LV