SKOLĒNU GRUPAS PIEDĀVĀJUMI PA IGAUNIJU

SKOLĒNU GRUPAS PIEDĀVĀJUMI PA IGAUNIJU
Cena no 10.00 EUR

Tūrisma kompānija „Fortuna Travel” ar prieku prezentē Jums savu ceļojumu izlasi, kurus īpaši iecienīja mūsu skolēnu un kolektīvu grupās. Darbojoties tūrisma tirgū jau 21 gadu, mūsu kompānija ieguva lielu...

ORHIDEJAS TALLINĀ

ORHIDEJAS TALLINĀ
Cena no 20.00 EUR 30.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
29.02.2020


JAUNUMS!!! SPA HĀPSALU: Fra Mare Thalasso SPA viesnīcā

JAUNUMS!!! SPA HĀPSALU: Fra Mare Thalasso SPA viesnīcā
Cena no 75.00 EUR 100.00 EUR
Izbraukšanas datumi:
07.03.2020 14.11.2020Mūsu partneri:

X

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS Nr. _______________

 
SIA „FORTUNA TRAVEL”,PVN Reģ. Nr. LV40103112189, TATO datubāzes numurs: TATO-2010-93, Speciālā atļauja (Licence) Nr. T-2019-91, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 2-16, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128, tās valdes priekšsēdētājas Larisas Koļesņikovas personā, turpmāk tekstā TŪROPERATORS, no vienas puses un ____________ tel. ______________, kā arī viņu pavadošās personas, kuru dati uzrādīti zemāk minētā šī Līguma ailē, turpmāk tekstā KLIENTS, no otras puses, noslēdz šo tūrisma pakalpojumu sniegšanas Līgumu par braucienu:
 
Pavadošās personas
Vārds, uzvārds Personas kods Telefona
numurs
Pārdošanas
Cena
Piemaksas
{MAIN_PERSONS} {PERSON_IDS} {PERSON_PHONES} {PERSON_PRICES} {PERSON_EXTRA_PRICES}
 
BRAUCIENA NOSAUKUMS/VALSTS: {TOUR_NAME}
IZBRAUKŠANAS/ATGRIEŠANAS DATUMS: {TRAVEL_DATE}
IZBRAUKŠANAS/ATGRIEŠANAS VIETA: {SHIP_FROM}
IZBRAUKŠANAS LAIKS: {SHIP_TIME}
AUTOBUSA REISA NUMURS: {BUS_NUMBER}
VIETAS AUTOBUSĀ: {BUS_PLACE}
 
1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:
1.1.TŪROPERATORS organizē tūrisma braucienu atbilstoši Ceļojuma programmai, kas noslēdzot šo Līgumu tiek izsniegta KLIENTAMun ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Parakstot šo Līgumu, KLIENTS apliecina, ka ir iepazinies ar Ceļojuma programmu un saņēmis tās eksemplāru.
1.2. Tūrisma brauciena cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti ceļojuma programmā, sadaļā „Ceļazīmes cenā ietilpst”.
1.3. Parakstot līgumu, KLIENTS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentācijas noformēšanas procedūrās un tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (Regula (ES) 2016/679).

1.4. Esmu informēts, ka jebkurā brīdī varu atteikties no savas klienta lietas uzturēšanas SIA „FORTUNA TRAVEL”, Reģ. Nr. 40103112189, ciktāl tas nav pretrunā Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību normatīvajiem aktiem, nosūtot e-pastu uz info@fortunatravel.lv.

Datums:__.__._____.g.  _________________(klienta paraksts).

Atsaucot šo piekrišanu savas klienta lietas uzturēšanai, esmu informēts (-a), ka SIA „FORTUNA TRAVEL”, Reģ. Nr. 40103112189, dzēsīs manu piekrišanu un pārtrauks manu personas datu apstrādi, ja vien nepastāvēs cits datu apstrādes tiesiskais pamats.

1.5. KLIENTS piekrīt savu personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, saņemot informāciju no SIA „FORTUNA TRAVEL”, Reģ. Nr. 40103112189.

KLIENTS ir informēts, ka jebkurā brīdī var atteikties no informācijas saņemšanas, nosūtot e-pastu uz info@fortunatravel.lv.

 

Piekrītu saņemt informāciju mārketinga nolūkos (atzīmēt ar ):

 saņemot informāciju e-pastā ______________________________

 telefoniski tel. Nr: ______________________________

 

Datums:__.__._____.g.  _________________(klienta paraksts).

 
2.PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN SAMAKSAS KĀRTĪBA:
2.1.     
Kopējā cena EUR par līgumā minēto tūrisma pakalpojumu ir: {TOTAL_PRICE}
KLIENTS iemaksāja avansa summu:    
KLIENTAM jāveic pilnu apmaksu:   līdz {PAY_DATE_TO}
KLIENTS veicis pilnu apmaksu: {TOTAL_PRICE}  
Citi samaksas kārtības noteikumi:    
 
2.2. Piesakoties ceļojumam, KLIENTS uzrāda pasi vai ID karti, kā arī uzrāda pavadošo personu, ja tie pastāv, personīgus datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, kontakta tel. numuru) uniemaksā TŪROPERATORAM avansa iemaksu atkarībā no ceļazīmes cenas. Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē sev vietu autobusā, un šī naudas summa netiek atgriezta, ja KLIENTS atsakās no brauciena.
2.3.  Pilnu pakalpojuma samaksu KLIENTS veic līdz līguma punkta 2.1. norādītā datuma.
2.4.  Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts piesakoties ceļojumam. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši TŪROPERATORA norādījumiem.
2.5. Gadījumā, ja nepieciešama vīza, KLIENTS iesniedz nepieciešamos dokumentus līdz _______ un atbild par dokumentu patiesīgumu.
2.6.  Dokumentus, kas apliecina samaksu par pakalpojumu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.
 
3.TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1.  TŪROPERATORS atbild par klientam piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts Ceļojuma programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, ārkārtēju, neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu apstākļu dēļ, tādu notikumu dēļ, kurus organizators, tā pārstāvis vai pakalpojumu piegādātājs nevarēja paredzēt vai novērst, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.
3.2.  TŪROPERATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un/vai cenā) 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs un par to paziņot klientam. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.
3.3.  TŪROPERATORS apņemas nekavējoties informēt KLIENTU par pakalpojumu izmaiņām.
3.4.  Ja ir notikusi autobusa maiņa, tad KLIENTAM tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas faktiski ir iespējams.
3.5. Ja KLIENTS uz ceļojumu piesakās viens, un TŪROPERATORS nevar garantēt divvietīgo vai trīsvietīgo izvietošanu(os) viesnīcā(ās), KLIENTAM pastāv iespēja piemaksāt par izmitināšanu vienvietīgā(os) numurā(os) ______(EUR), vai ne vēlāk kā 10 dienas pirms ceļojuma sākuma, saņemt atpakaļ iemaksātu naudas summu.   
3.6. TŪROPERATORA maksātnespējas gadījumā KLIENTA iemaksātā nauda ir pārapdrošināta AAS “BTA Baltic Insurance Company”, polises Nr.: LV19-35-10000022-7, kontakttālrunis +371 26121212, adrese: Sporta iela 11, LV-1013, Rīga, Latvija.

3.7. Tālruņa numurs, pa kuru ārkārtas gadījumā iespējams sazināties ar TŪROPERATORU, ja attiecīgajā valstī nav komersanta pārstāvja vai tūrisma aģentūras, mob: +371 20009137;
 
4.KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
4.1. Ja pirms pakalpojuma sniegšanas TŪROPERATORAM ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu būtisku līguma noteikumu, to nekavējoties paziņo KLIENTAM un nodrošina viņam iespēju, iepazīties ar līguma papildnoteikumiem un akceptēt tos vai arī vienpusēji atkāpties no līguma, saņemot atpakaļ visas iemaksas.
4.2.  KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100% no iemaksātas naudas summas.
4.3.  KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS patstāvīgi sedz radušos zaudējumus.
4.4. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā. Ja KLIENTS tos pārkāpj, TŪROPERATORAM ir tiesības pārtraukt KLIENTA ceļojumu bez jebkādas kompensācijas un TŪROPERATORS nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.
4.5.  KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskus dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu. (EK 056 Regula)
4.6. Ja brauciena laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM. Iesakām iesniegt sūdzību 10 dienu laikā pēc atgriešanās no brauciena.
4.7.  KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.
4.8.  KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem TŪROPERATORS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU.Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.
4.9.  KLIENTS ir brīdināts, ka ceļojuma pavadošais grupas vadītājs sniegs informāciju:  □ LATVIEŠU vai □ LATVIEŠU/KRIEVU  □ KRIEVU valodā.
 
5.ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA UN CEĻOJUMA ATCELŠANA:
 
5.1.  KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 3.5. un 4.1. punktos norādītos iemeslus, sekojošu naudas summu:
5.1.1.Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 29–20 dienas – KLIENTS zaudē 50 % no PAKALPOJUMU summas.
5.1.2. Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 19–10 dienas – KLIENTS zaudē 75 % no PAKALPOJUMU summas.
5.1.3. Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 10 dienām – KLIENTS zaudē 100 % no PAKALPOJUMU summas.
5.1.4. Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.
5.2.  KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.
5.3.  TŪROPERATORAM ir tiesības atcelt KLIENTAceļojumu ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma, (braucienus ilgākus par 3 dienām) un ne vēlāk kā 5 dienas pirms ceļojuma sākuma, (braucienus no 1-3 dienām), ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, nepārkāpjot pieļaujamo finansiālo zaudējumu robežu. Šajā gadījumā TŪROPERATORSpiedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAMvisu iemaksāto summu (LR MK noteikumi Nr.163, p.3 un p.18).
5.4. TŪROPERATORS neatbild par KLIENTA aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS ietur 100 % brauciena samaksu un nesedz nekādus zaudējumus šajā sakarā.
5.5.  Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot TŪROPERATORAM ne vēlāk kā 5 dienas pirms brauciena. Nepilsoņiem jāievēro vīzu izsniegšanas termiņi. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi.
5.6.  TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).
 
6.ĪPAŠIE NOSACĪJUMI:
6.1.  Servisa līmenis vienas kategorijas viesnīcās var atšķirties, jo kategorijas piešķiršanas principi un atbilstības parametri dažādās valstīs atšķīrās.
6.2.  TŪROPERATORS nenes atbildību par servisa līmeni vienas kategorijas viesnīcās dažādās valstīs. 
6.3.Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai,TŪROPERATORAM irtiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu.Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski negroza ceļojuma mērķi un nolūkus.
 
7.APDROŠINĀŠANA:

7.1. Aģentūras pienākums informēt KLIENTU par apdrošināšanas procedūru un apdrošināšanas noteikumiem.

           7.1.1. Ceļojumu apdrošināšana (nepieciešama programma):

                     □ iekļauta ceļazīmes cenā;

                     □ tiek kārtota papildus ar Aģentūras starpniecību;

                     □ esmu EVAK kartes īpašnieks;

                     □ atsakos no ceļojumu apdrošināšanas;

 

         7.1.2. Atsakoties no ceļojumu apdrošināšanas, KLIENTS pats uzņemas atbildību par visiem saistītiem izdevumiem.

         

7.2. Esmu informēts par apdrošināšanas procedūru un apdrošināšanas noteikumiem_______________________________(paraksts
 
8.PUŠU ATBILDĪBA:
8.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
8.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā.
8.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz divām lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
8.4. Īpašās KLIENTA vēlmes____________________________________________________________________________
 
Aģentūra: {AGENT_NAME}
Firmas pārstāvis: {AGENT_PERSON}
Paraksts _________________________ z.v.
Datums: {CURRENT_DATE}
Klients
Vārds, uzvārds: {MAIN_PERSON}
Paraksts: __________________________________
Datums: {CURRENT_DATE}